Dette emnet er nedlagt

FRA2524 – De Gaulles republikk (fra 13. mai 1958 til mai-juni 1968)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en kronologisk og tematisk fremstilling av de Gaulles Frankrike i perioden 1958-1969.

Kva lærer du?

Studentene skal få innsikt i fransk innen- og utenrikspolitikk under de Gaulle i perioden 1958-1969, med vekt på betydningen av, og innholdet i, de Gaulles prosjekt om ”Grandeur” for datidens Frankrike.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

FRA1501 - Fransk kulturkunnskap 1 og FRA1502 - Fransk kulturkunnskap 2 eller tilsvarande kunnskapar.

Undervisning

Det blir gitt éin dobbelttime undervisning per veke i fjorten veker fordelt gjennom semesteret med pausar for sjølvstudium og oppgåveskriving. Undervisningen er fordelt mellom forelesninger og seminar.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent ei kvalifikasjonsoppgåve i form av eit skriftleg arbeid på på 3-5 sider à 2300 teikn, skrive på fransk. Prøveforma er ei sluttevaluering i form av ein heimeeksamen på tre arbeidsdagar. Studenten skriv eit arbeid på på fransk på 5-8 sider à 2300 teikn.

Tidligere gitte eksamensoppgaver:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA2524/eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Eksamensspråk

Fransk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet er gjenstand for periodisk evaluering i samsvar med HFs retningslinjer, jf. http://www.hf.uio.no/internt/studier/kvalitetssikring/periodiskevaluering_emner.html
I tillegg har emnet ein tilsynssensor som vurderer den heilskaplege faglege kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningane.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Haust 2008

Vår 2008

Uregelmessig

Eksamen

Haust 2008

Vår 2008

Undervisningsspråk

Fransk