Dette emnet er nedlagt

FRA4524 – De Gaulles republikk (fra 13. mai 1958 til mai-juni 1968)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en kronologisk og tematisk fremstilling av de Gaulles Frankrike i perioden 1958-1969.

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i fransk innen- og utenrikspolitikk under de Gaulle i perioden 1958-1969, med vekt på betydningen av, og innholdet i, de Gaulles prosjekt om ”Grandeur” for datidens Frankrike.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i Europeiske og amerikanske studium, studieretning Frankrike (med minst 40 studiepoeng i fransk) eller tilsvarande kunnskapar, eventuelt ein bachelorgrad innanfor eit anna program som godkjenner emnet som eit masteremne. Dispensasjon for krav om 40 studiepoeng i fransk kan gis etter søknad. Ein kan også ta emnet som eit fritt emne i ein master på eit anna program.

Undervisning

Det blir gitt éin dobbelttime undervisning per veke i fjorten veker fordelt gjennom semesteret med pausar for sjølvstudium og oppgåveskriving.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av ei oppgåve på åtte-ti normalsider (à 2300 teikn) som byggjer på fellespensum og eit særpensum.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur på emnet blir gjennomført i samsvar med HFs retningslinjer, jf. http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/sensurrutiner.html

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

17. Kvalitetssikring Emnet er gjenstand for periodisk evaluering i samsvar med HFs retningslinjer .
I tillegg har emnet ein tilsynssensor som vurderer den heilskaplege faglege kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningane.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2008

Vår 2008

Eksamen

Høst 2008

Vår 2008

Undervisningsspråk

Fransk