Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne fransk språk behandler fransk morfosyntaks, semantikk eller fonologi på fordypningsnivå. Temaene vil variere fra semester til semester og omhandle for eksempel verbsyntaks og semantikk, nominalsyntaks og semantikk, setningsstruktur eller tekststrukturering, fonologiske fenomener i en eller flere franske dialekter. Undervisningen har både et praktisk og et teoretisk siktemål og krever aktiv studentdeltakelse.

Hva lærer du?

Du vil få kunnskaper på masternivå om ett eller flere temaer innen fransk språk. Du videreutvikler evnen til å gjøre rede for teoretiske problemstillinger på en mer presis og idiomatisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning fransk språk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2112 – Moderne fransk språk C (nedlagt)

Undervisning

Det gis én time forelesning og én time seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere to kvalifiseringsoppgaver skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Undervisningen er felles med bacheloremnet FRA2112. Pensum for FRA4112 har et større omfang enn bacheloremnet og eksamensoppgavene er forskjellige. Ved få påmeldte studenter kan emnet gis som leseemne.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha fått godkjent to skriftlige kvalifiseringsoppgaver.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4112/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjenning av obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2013

Vår 2010

Vår 2008

Eksamen

Vår 2013

Vår 2010

Vår 2008

Undervisningsspråk

Fransk