Dette emnet er nedlagt

FRA4388 – Fransk litteratur: fordypningsemne- forfatterskap: Diderot

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av et utvalg tekster fra Diderots forfatterskap, med vekt på tekstlesning, genre og historisk kontekst. I tillegg inneholder emnet en romanhistorisk og en romanteoretisk komponent.

Hva lærer du?

Studentene skal få videreutviklet sin litterære og språklige kompetanse. De skal vise forståelse for Opplysningstidens problemstillinger slik de er nedfelt i Diderots forfatterskap. De skal kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på korrekt og nyansert fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Deltakelse på emnet forutsetter opptak til master på Litteraturprogrammet eller LAP (fransk studieretning) eller andre relevante programmer.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 - Fransk litteratur 1 og FRA 1302 - Fransk litteratur 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med to timer forelesning og/eller seminar i uken i 14 uker, i tillegg kommer innlagte lese- og skrivepauser. Studenten skal holde et muntlig innlegg på 10-20 min. på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Oppgaven skrives på fransk.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk” (http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk