Dette emnet er nedlagt

FRA4491 – Masteroppgave i oversettelse - fransk

Kort om emnet

Masteroppgaven i oversettelse omfatter 30-50 sider og er et selvstendig forskningsprosjekt basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven kan skrives med enten en språkvitenskapelig eller litterær tilnærming.

Dersom du velger en praktisk tilnærming, gjør du en oversettelse fra fransk til norsk og skriver en kommentar.  Kommentaren skal diskutere både praktiske og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen.

Dersom du velger en oversettelsesvitenskapelig tilnærming, vil oppgaven bestå av en systematisk undersøkelse og teoretisk drøfting av en oversettelsesvitenskapelig problemstilling, eksemplifisert med andes og eventuelt også egne oversettelser.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet,

  • har du fordypet innsikt i og kan selv gjøre oversettelsesfaglige vurderinger
  • kan du arbeide selvstendig med oversettelser, både praktisk og teoretisk
  • kan du utvise praktiske oversetterferdigheter på et høyt nivå
  • kan du anvende oversettelsesfaglig teori og metode kritisk og analytisk
  • har du innsikt i kontrastive problemstillinger
  • har du innsikt i fransk språk og litterær stilistikk på et høyt nivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet.

FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (videreført) skriver du en prosjektbeskrivelse som gir grunnlag for tildeling av veileder. Etter at du har inngått veiledningskontrakt med en veileder, får du individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Merk at det å få veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningskontrakten må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Her finner du veiledningsavtalen med retningslinjer.

Eksamen

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.
(Instituttets to andre faste frister er 15. september/15. februar.)

Det er viktig at du legger ved teksten du har oversatt. Du velger selv om du vil trykke den i oppgaven, eller levere den løs ved siden av. Da må den være i to eksemplarer.

For mer informasjon om levering av oppgaven, les her:

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk og norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensurveiledning (med informasjon om hva som vektlegges i karakterfastsettingen).

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst