Dette emnet er nedlagt

FRA4550 – Teori og metode for Frankrike-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å utarbeide en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen er en god måte å komme i gang med masteroppgaven på. Emnet er oppbygd som en kombinasjon av skrivekurs, innføring i vitenskapelige arbeidsmåter og seminarer der man diskuterer tidligere masteroppgaver og får presentert masteroppgaver som er under arbeid. Emnet vil vektlegge både teoretiske og praktiske sider av arbeidet med masteroppgaven, og det bør tas parallelt med det felles programemnet EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (nedlagt).

Et grunnleggende element i kurset er bruken av prosessorientert skriving for å utvikle ideer, fokusere på forskningsprosjektet og forbedre tekstutkast. Emnet vil gi en innføring i prinsippene som ligger til grunn, men først og fremst skal du selv praktisere dem og få tilbakemeldinger fra læreren og andre studenter. Det vil bli skriving både hjemme og i undervisningen, der det også vil bli krevd en muntlig kritisk presentasjon av andres masteroppgaver (enten enkeltvis eller gruppevis). De kravene som stilles til en prosjektbeskrivelse, vil bli gjennomgått.

Oppbyggingen av en databank for hver enkelt student vil være en integrert del av arbeidet med prosjektbeskrivelsen på emnet. Emnet vil også gi en innføring i søk etter litteratur og kilder på Internett.

Hva lærer du?

Når du har fulllført emnet har du lært:

• Å utarbeide en prosjektskisse i henhold til faglige krav.

• Bruk av prosessorientert skriving for å utvikle ideer, fokusere på forskningsprosjektet og forbedre tekstutkast.

• Vitenskapelige arbeidsmåter og teoretiske og praktiske sider av arbeidet med masteroppgaven.

• Kritisk refleksjon og diskusjon av egne og andres masteroppgaver.

• Hvordan man bygger opp en databank på grunnlag av litteratur og kilder.

• Oppbygging av bibliografi og normer for henvisninger (noter m.m.).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske og amerikanske områdestudier, studieretning Frankrike-studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer seminar i 8 uker, totalt 24 timer.

Det er obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten må møte opp til 2/3 av seminarundervisningen (ytterligere fravær må dokumenteres til eksamenskonsulenten) og ha minst ett seminarinnlegg for å få fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave:
Det skal ved slutten av kurset innleveres en prosjektbeskrivelse på maks 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Oppgaven skal leveres i Fronter. Les mer om eksamensinnlevering

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått.
For at kandidaten skal kunne få karakteren "bestått" må prestasjonen være akseptabel hva angår både innhold og språkføring.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk