Dette emnet er nedlagt

ITA2107 – Italiensk fonologi og dialektologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det blir gitt ei innføring i italiensk fonologi og artikulatorisk fonetikk, med trening i uttale og munnleg forståelse. Med utgangspunkt i autentiske opptak som representerer ulike språknivåer og varianter av talt italiensk, vil studentene få trening i å forstå italiensk. Diverse former for munnlege aktiviteter vil inngå som ein del av undervisningsopplegget.

Kurset gjev òg ei innføring i dei viktigaste regionale uttalevariantane og tek dermed opp sosiolingvistiske aspekt.

Kva lærer du?

Studentane skal få innsikt i det italienske lydsystemet og utdype enkelte fonologiske fenomener. De skal øke sin muntlige forståelse, og forbedre uttalen og evnen til å kommunisere på italiensk. Studentane skal også kunne gjøre rede for hovedforskjellene mellom standard og regional italiensk.
I tillegg til å lære standard italiensk uttale skal studentane lære å utføre en fonetisk transkripsjon og skal få innsikt i dei viktigaste regionale uttalevariantane.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarande

Undervisning

Undervisninga vert gitt som 2 timar seminar i 14 veker.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet. Studenten skal levere minst 2 fonetiske transkripsjonar; av desse ein transkripsjon til fastsatt frist, som skal godkjennast av faglærar før studenten kan framstille seg til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneverande og dei to neste semestera emnet vert gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studenten må ha gjennomført obligatorisk undervisningsaktivitet før han eller ho kan framstille seg til eksamen.

Eksamensforma på emnet er ein munnleg eksamen som varer ca. 20 minutt.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemidler

Eksamensspråk

Munnleg eksamen går føre seg på italiensk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamens-/innleveringsdato.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Kvar vår

Eksamen

Kvar vår

Undervisningsspråk

Italiensk