Dette emnet er nedlagt

ITA2317 – Italiensk film og fjernsyn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurs om italienske billedmedium, med særleg vekt på film. Kurset tek til med pionertida rundt forrige århundreskifte og gjennomgår dei ulike epokane, sjangrane, og dei viktigaste filmskaparane.

Kva lærer du?

Gjennom oversiktsforelesningar og nærstudie av utvalde originalverk skal studentane få grunnleggjande kunnskapar om dei rike tradisjonane i italiensk film, som har vore svært viktige for utviklinga av filmkunst i resten av verda. Samstundes vil emne og former kunne kaste ljos over sentrale trekk ved italiensk historie og samfunnsliv.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Du må ha stått til eksamen i ITA0101 – Innføring i italiensk 1 (nedlagt) og ITA0102 – Innføring i italiensk 2 (nedlagt) eller tilsvarande førekunnskapar

Undervisning

Undervisninga vert gitt som seminar med 2 timar i 10 veker, til saman 20 timar. Mellom øktene blir det studiepause til oppgåve og sjølvstudium. I tillegg til forelesningane vil det bli arrangert framsyning av filmar.

For å kunne levere semesteroppgåva, skal studenten skrive ei mindre oppgåve på 3 s., som skal leverast innan ein avtalt frist og må godkjennast av læraren.

Eksamen

Kvar student skriv ei semesteroppgåve i løpet av kurset på ca. 7 s. (à 2300 teikn) pluss forside og bibliografi, om eit filmhistorisk emne eller ein regissør eller ein enkeltfilm vald frå dei emna eller filmane som har vore drøfta. Semesteroppgåva kan skrivast på norsk, italiensk eller engelsk og skal leverast i 2 eksemplar. Den vil bli gjeve bokstavkarakter.

Ei Obligatorisk melding som vedkjem fusk skal fylgje med alle oppgåver som studenten leverer til vurdering.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamens-/innleveringsdato.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gis ikke høsten 09

Undervisningsspråk

Norsk