LATAM4512 – Nyliberalisme i Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i nyliberalismen i Latin-Amerika. I tillegg til en historisk gjennomgang av nyliberalismens utvikling på kontinentet, fra 1975 til i dag, vil fokus være rettet mot en kritisk forståelse av de nyliberale argumentene og forskjellige forklaringer på hvorfor de etter hvert fikk så stort gjennomslag.

Nyliberalismen vil bli analysert både som et program for økonomisk politikk og som en politisk ideologi med betydning langt utenfor den rent økonomiske sfære. Noen grunnleggende økonomiske begreper og perspektiver er således uunngåelige, men hovedvekten ligger på politiske og historiske perspektiver.

Et tilbakeblikk på en nyliberal bølge som nådde toppen på 1990-tallet, vil utfylles av et mer samtidig perspektiv. Preger nyliberalismen fortsatt tankesett og politiske beslutninger i Latin-Amerika? I så fall, i hvilken grad og på hvilken måte?

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • Forståelse av nyliberalismen som økonomisk utviklingsstrategi og som politisk ideologi i en latinamerikansk kontekst
  • Oversikt over forskjellige forklaringer på nyliberalismens framvekst og utbredelse i Latin-Amerika fram til årtusenskiftet
  • Evnen til å foreta en kritisk analyse av nyliberalismens stilling og innflytelse i dagens Latin-Amerika og av forholdet mellom nyliberalismen og den nye venstrebølgen
  • Evnen til å analysere og vurdere resultatene av nyliberal politikk i Latin-Amerika
  • Dypere forståelse av nyliberalismen innenfor en valgfri avgrensning når det gjelder samfunnsområde, sektor, land og/eller periode

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til studieretningen Spansk, portugisisk på masterprogrammet i Europeiske språk. Er du tatt opp ved en tidligere studieretning og ønsker opptak til emnet, kontakter du studiekonsulenten.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Seminarer, 2 timer per uke i 10 uker. 20 timer til sammen.

Seminarundervisning forutsetter aktiv deltakelse i diskusjonene om pensumtekstene. Derfor er det viktig at du leser og er forberedt til å snakke om tekstene som er utvalgt til hver gang.

Obligatorisk aktivitet:

  • Utkast til semesteroppgaven levert innen en gitt frist i første halvdel av semesteret. Tema velger du i samråd med faglærer. Temaet skal være i tilknytning til kursets tematikk.

Du må få godkjent obligatorisk aktivitet av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du er meldt opp til emnet.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en semesteroppgave. Besvarelsen skal være på maksimum 10 sider à 2 300 tegn, og i tillegg inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk