Dette emnet er nedlagt

NED4324 – Nederlandsk litteratur: leseemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Under forutsetning av at det finnes faglærer som kan gi veiledning, kan studenter få godkjent et leseemne som bygger på et pensum på 8-10 verk av en eller flere nederlandskspråklige forfattere sammen med passende sekundærlitteratur.

Pensum settes opp i samråd med en faglærer og må godkjennes av denne. Emnet kan ha tilknytning til masteroppgaven.

Dersom emnet ligger tematisk nær et 2000- eller 4000-emne som studenten har tatt, skal det være en fordypning eller videreutvikling, og det skal ikke omfatte pensumlitteratur som ble brukt på det lavere nivået.

Hva lærer du?

Studentene skal på grunnlag av primærtekstene og sekundærlitteraturen som er lest, kunne gi kritisk og selvstendig fremstilling av vesentlige aspekt ved det gitte forfatterskapet.

Videre skal studentene forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig slik at de kan uttrykke seg variert og presist på nederlandsk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning nederlandsk litteratur og språk.

Det er manuelt opptak til emnet. Vennligst kontakt studiekonsulent [brutt]

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Emnet er basert på selvstudium i nært samarbeid med en faglærer.

Eksamen

Emnet vurderes både språklig og innholdsmessig på bakgrunn av en semesteroppgave på 10 normalsider. Oppgaven skrives på nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011