LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis

Kort om emnet

Emnet inneholder fire hovedkomponenter:

  1. Litteraturvitenskapelige arbeids- og skrivemåter knyttet til masteroppgaven, herunder forholdet til teori og metode,
  2. bibliografisk litteratursøking
  3. tekstkritiske grunnlagsproblemer
  4. forskningsetiske utfordringer. Det er utarbeidet et standardpensum som finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du:

  • kunnskap om hvordan et større litteraturvitenskapelig arbeid som masteroppgaven planlegges og gjennomføres i praksis

  • grunnleggende ferdigheter i bruk av bibliotekkataloger og bibliografiske baser

  • elementær kjennskap til tekstkritiske problemstillinger

  • forståelse for de forskningsetiske utfordringene som ligger i kravene til etterprøvbarhet og redelighet i litteraturvitenskapen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Allmenn litteraturvitenskap (master - to år) eller Europeiske språk (master - to år).

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot ENG4391 – Writing a Thesis on a Literary Topic (videreført)

Undervisning

Studentene deltar på seminar som arrangeres i siste halvdel av semesteret, i alt åtte dobbelttimer. Undervisningen i litteratursøking gjennomføres i samarbeid med UB. Det kreves aktiv deltakelse av hver enkelt. Studentene løser to oppgaver: den ene oppgaven sammen i mindre grupper (fra to til fire i hver). Den andre oppgaven gis individuelt.

Undervisningsplanen angir hva som skal forberedes til hver samling. Hver enkelt gruppe presenterer sitt svar på gruppeoppgaven i seminaret. Begge besvarelsene sendes faglæreren på mail før endelig innlevering. Faglæreren kommenterer begge besvarelsene.

Det føres ikke obligatorisk oppmøte høsten 20, men vi anbefaler sterkt at du møter til undervisning.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av to skriftlige arbeider: Én inviduell oppgave og én gruppeoppgave (gruppene skal består av to–fire studenter). Gruppeoppgaven skal fremlegges muntlig (i utkast) på seminar. Oppgavene skal ha et omfang på 2–3 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) hver. De må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Studenter som har fått fritak fra obligatorisk aktivitet (oppmøteplikten), har en annen eksamensform: Du leverer først én individuell oppgave. Etter at oppgaven er godkjent av faglærer, avlegger du en muntlig eksamen på ca. 20 minutter. Muntlig eksamen gjennomføres og vurderes av faglærer og intern sensor.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk