Dette emnet er nedlagt

POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En elementær innføring i moderne polsk språk. Det er fokus på å innlære den grunnleggende polske grammatikken med lydsystem, rettskriving, bøyningssystem og disses funksjoner. Det skjer en bevisstgjøring om forskjeller og likheter mellom polsk og norsk. Det arbeides med en grammatisk fremstilling, praktisk-språklige øvelser og enkle tekster. Det gis også en introduksjon til noen viktige språklige hjelpemidler. Emnet gir et grunnlag for det videre studiet av polsk språk, litteratur, samfunn og historie.

Hva lærer du?

Du får oversikt over hovedtrekkene i polsk grammatikk, og lærer å arbeide selvstendig med enkle, samtidige polske tekster, herunder oversette slike tekster til norsk. Du lærer også å føre en enkel samtale. Du får kjennskap til de viktigste språklige hjelpemidlene (f.eks. ordbøker, grammatikker, nettsteder).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 6 timer forelesning/seminar (3 dobbelttimer i uken) i 14 uker. I løpet av semesteret skal studenten innlevere små arbeider (skriftlige eller muntlige).

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 6 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POL1110/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og polsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk på EURAM-programmet, studieretning Sentral-Europa og Balkan, 100-gruppe i polsk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk