Dette emnet er nedlagt

POR1311 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (Portugal og Brasil)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av portugisisk og brasiliansk litteratur (noveller og dikt) fra det 20. århundre, der det enkelte forfatterskap som er representert i tekstkompendiet, også blir satt inn i sin litteraturhistoriske sammenheng.

Hva lærer du?

Gjennom lesning og samtale rundt et utvalg tekster av de mest sentrale portugisiske og brasilianske forfattere fra begynnelsen av det 20. århundre og frem til i dag, får studenten øvelse i tekstforståelse og trening av muntlige og skriftlige ferdigheter i portugisisk. Sammenligningen av skjønnlitterære tekster fra de to nasjonallitteraturene åpner for forståelse av ulikhetene i disse litteraturenes samfunnsmessige kontekst i moderne tid. Den litteraturhistoriske plasseringen tar sikte på å vise hvordan disse ulikhetene har preget det litterære uttrykket i denne viktige perioden, og hvordan de to litteraturene gjensidig har påvirket hverandre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet. Studentene oppfordres til å ta POR1314 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (Brasil) (nedlagt) dersom POR1311 avlyses.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Tre år portugisisk C-språk eller to år B-språk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper. Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at studentene selv kan teste om de har de nødvendige portugisiskkunnskapene som skal til for å følge undervisningen i dette emnet. Studentene bør oppnå 70 % riktige svar for å følge undervisningen.

Overlappende emner

Emnet overlapper med semesteremnet i portugisisk.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker, med innlagte skrivepauser.

Undervisningen er obligatorisk med minst 70% fremmøte.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre oppgaver, to skriftlige og én muntlig. Emne for oppgavene kan være referat av en pensumtekst, oversettelse til norsk av en del av en pensumtekst eller beskrivelse av en litteraturhistorisk periode. Omfanget av hvert av de skriftlige arbeidene i mappen skal være 3-4 sider med dobbel linjeavstand. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Oppgavene må godkjennes av faglærer og skal legges frem ved en samtale med to sensorer som finner sted ved slutten av semesteret, og som utgjør den muntlige oppgaven i mappen. Samtalen skal bl.a. skal handle om de skriftlige oppgavene, men kandidatene må også kunne gjøre rede for de andre tekstene som er behandlet.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk .

Eksamensspråk

En av oppgavene i mappen kan skrives på norsk, den andre skal skrives på portugisisk. Den muntlige prøven holdes på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet blir delvis erstattet av POR1300 fra våren 2010.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk