Dette emnet er nedlagt

POR4307 – Portugisiskspråklig litteratur, 16.-19. århundre: Epos

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av den portugisiske epostradisjonen fra renessansen til og med romantikken.

Den krevende epossjangeren står usedvanlig sterkt i Portugal sammenlignet med i andre europeiske land. Ikke minst gjelder dette litteraturen fra renessansen og barokken, perioder som for øvrig preges av nasjonens omfattende militære og økonomiske engasjement i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Eposets nasjonsforherligende funksjon blir da også et viktig våpen i kampen mot de vantro som de store oppdagelsene bringer portugiserne i nærkontakt med. Senere fungerer eposet tilsvarende nasjons- og identitetsbekreftende i Brasil, i flere litterære perioders skildring av møtet med landets opprinnelige befolkning.

Hva lærer du?

Du skal bli i stand til å foreta en analyse av episke tekster fra ulike perioder, anvende et relevant begrepsapparat og sette tekstene inn i en større kulturhistorisk sammenheng.

Pensum omfatter et representativt utvalg tekster fra den rike portugisiske epostradisjonen, der renessansedikteren Luís de Camões´ Os Lusíadas står som et høydepunkt, men også senere episke tekster skrevet i Brasil eller over brasilianske tema. Du blir også introdusert for tekster som var svært viktige i sin samtid, men som senere, av ulike grunner, er gått i glemmeboken.

I tillegg til å gi deg en bedre forståelse av portugisisk språk fra tidligere perioder og bedre deres evne til å uttrykke seg på portugisisk skriftlig og muntlig, vil emnet gi deg en større innsikt i forholdet mellom litteratur, litterære sjangre og historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og/eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være maks. 6 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Den skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Leseemne

Eksamen

Emnet er et leseemne som studenten kan avlegge eksamen i hver høst og vår avhengig av undervisningskapasitet.