Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en grunnleggende innføring i russisk.

Hva lærer du?

Studentene skal ha en oversikt over de viktigste momentene innen russisk grammatikk. De skal kunne lese og forstå elementære tekster. Innhold:
1. Alfabet, lydlære og skriveregler.
2. Substantiv: bøyning i alle kasus entall og flertall. Bøyning av etternavn.
3. Bruk av alle kasus.
4. Adjektiv: langform i alle kasus, kortform, substantiverte adjektiv.
5. Pronomen i alle kasus.
6. Anvendelse av tallord og deres bøyning.
7. De vanligste preposisjonene.
8. Tidsuttrykk.
9. Verb: infinitiv, presens, preteritum, futurum, imperativ, aspekt, bevegelsesverb, refleksive verb, modalverb og modaluttrykk.
10. Adverb.
11. Konjunksjoner.
12. Direkte og indirekte tale.
13. Ordstilling.

Studentene skal kunne oversette enklere tekster fra norsk til russisk. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som har grunnleggende (praktiske og teoretiske) kunnskaper i russisk kan på bestemte vilkår få fritak for RUS1110 uten studiepoenguttelling. Dette gjelder for eksempel studenter med russisk fra videregående skole i Norge, eller studenter som har bodd og/eller studert i Russland uten å ha eksamen som er godkjent ved Universitetet i Oslo, selvstudium, studenter som har gått på kveldskurs eller russere som ikke har høyere utdannelse med russisk som spesialisering.

Studenter som har bestått 3-årig russisk fra videregående skole i Norge eller har høyere utdanning fra Russland med spesialisering innen russisk språk og litteratur, kan få fritak for RUS1110 uten studiepoengutteling. Du må ta kontakt med fagets studiekonsulent og levere bekreftet kopi av vitnemål. Slikt fritak registreres på fakultetet én gang i året, og frist for å levere vitnemål er 20. august hver år.

Andre må for å få fritak for RUS1110 bestå en såkalt diagnostisk prøve. Prøven er skriftlig og avholdes én gang i året ca. 20. august (ta kontakt med emneansvarlig lærer for nærmere opplysninger). Bestått prøve gir fritak for RUS1110 uten studiepoenguttelling. Resultat på prøven vil foreligge i god tid før påmeldingsfriten 1. september.

Studenter som får fritak for RUS1110, men allikevel vil avlegge eksamen for å få 20 studiepoeng, må tilfredsstille kravet om obligatorisk aktivitet: innlevering av tre kvalifiseringsoppgaver(prøver).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 8 timer i uken (4 dobbelttimer) med forelesninger i grammatikk og tekstgjennomgåelse i 14 uker og 2 timer i uken (1 dobbelttime) med gruppeundervisning i muntlige øvelser i 12 uker.
Det kreves obligatorisk deltagelse i undervisningen (70% oppmøte). Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: tre kvalifiseringsoppgaver i løpet av semesteret. Oppgavene skal løses i Fronter og har en varighet på 1,5 time. Den første kvalifiseringsoppgaven innleveres tidlig i semesteret. For kvalifiseringsoppgavene gjelder samme regler som for eksamen men karakterskalaen er godkjent/ikke godkjent. Oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, men denne godkjenningen teller ikke med i beregning av endelig karakter på emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 6 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.
Eksamen består av 2 deler: grammatikk og oversettelse fra norsk til russisk. Grammatikkdelen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra russisk til norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

Ved vurderingen teller grammtikkdelen og oversettelsesdelen likt. Både grammatikkdelen og oversettelsesdelen må være bestått for å få bestått eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS1110/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattes av to nye emner: RUS1001 og RUS1002.

Undervisningsspråk

Norsk/russisk