Dette emnet er nedlagt

SPA3115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende oversettelsesvitenskaplig teori og metode. Oversettelse behandles som både et kulturelt og et språklig fenomen. I emnet inngår både kontrastiv analyse av allerede eksisterende oversettelser og egne kommenterte oversettelser utført av studentene selv. De egne oversettelsene skal etterfølges av en oversettelsesvitenskaplig og/eller språkvitenskaplig forankret kommentar.

Pensum består av en fast del som er felles for alle studentene. Ytterligere 250-400 sider velges i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, har du innsikt i oversettelsesvitenskaplig teori og metode og evne til å resonnere oversettelsesvitenskaplig. Du utvikler evnen til å uttrykke deg på spansk, og du øves i å selv formulere og utrede språkvitenskapelige problemer.

I tillegg kan du:

  • anvende oversettelsesvitenskaplige og metodologiske verktøy i analyse av spansk-norsk oversettelse.
  • anvende oversettelsesvitenskaplige innsikter ved egne oversettelser fra eller til spansk.
  • kommentere egne oversettelser ut fra språk- og/eller oversettelsesvitenskaplige perspektiver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever 40 studiepoeng avlagt i spansk eller tilsvarende. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Anbefalte forkunnskaper

Pensum vil fortrinnsvis være på spansk men tekster på engelsk, norsk, dansk og svensk kan forekomme.

Overlappende emner

Felles undervisning med SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv

Undervisning

2 timer seminarundervisning i 10 uker.

Til obligatorisk studentaktivitet regnes oppmøte til første undervisningstime samt et individuelt muntlig fremlegg i undervisningen om et tema valgt i samråd med faglærer. Dette må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Dersom det muntlig fremlegget underkjennes første gang, får du ett nytt forsøk innen en frist fastsatt av faglærer.

Den samlede obligatoriske aktiviteten er gyldig i det semesteret godkjenningen oppnås samt de to neste semestrene emnet gis.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på maksimalt 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

OBS: Legges ned fra våren 2014. SPA4115 fortsetter som masterseminar.

Undervisningsspråk

Fortrinnsvis spansk