Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

TYSK1102 er et emne på grunnivå i tysk språk, med fonetikk, fonologi og morfologi som faglige rammer. Emnet omfatter bl.a. taletrening og skrivetrening, deriblant trening i oversettelse.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha kjennskap til viktige særtrekk i det tyske lydsystemet og ha grunnleggende ferdigheter i tysk uttale. De skal kjenne det tyske formverket og dets funksjoner på en slik måte at de kan bruke det i språkproduksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha tyskkunnskaper som minst tilsvarer B-språk (2. fremmedspråk i den videregående skolen) med karakteren 4 eller bedre. Studenter som tilhører målgruppen for TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt), anbefales å ta dette emnet på forhånd eller samtidig med TYSK1102.

Dersom du er i tvil om du har tilstrekkelige tyskkunnskaper til å følge emnet, bør du først gjøre denne plasseringstesten.

Overlappende emner

Studenter som har tatt TYSK100, har sperre mot emnet.

Undervisning

Kurset strekker seg over ett semester. Undervisningen vil i hovedsak foregå som forelesninger, seminarer og som språklaboratoriearbeid (i snitt 5,5 timer i 12 uker). Det er lagt inn en undervisningfri periode på to uker for arbeid med oppgaveskriving. Gruppeveiledning og IKT-basert arbeid kommer i tillegg. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Classfronter. Studentene skal midtveis i kurset levere en skriftlig oppgave. Oppgaven skal vise kunnskapene og ferdighetene i morfologi og orddannelse, og den teoretiske forståelsen i lydlære. Oppgaven leveres i Classfronter eller til faglærer innen oppgitt frist. Omfanget på oppgaven skal være ca. 4 sider. Studenten må også gi et muntlig innlegg i undervisningen. Dette må være gjort, og oppgaven må være godkjent, før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Det kreves undervisningsopptak for å følge seminarundervisningen.

Eksamen

Vurderingen baseres på en skoleeksamen (4 timer).

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK1102/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gis siste gang våren 2006

Undervisningsspråk

Hovedsakelig tysk