Dette emnet er nedlagt

TYSK1502 – Tysk kulturkunnskap: Østerrike og Sveits

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler østerriksk og sveitsisk politikk og samfunnsutvikling med hovedvekt på tiden etter 1945. Undervisningen vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri og arkitektur.

Hva lærer du?

Etter endt emne skal studentene ha grunnleggende kunnskap om østerriksk og sveitsisk politikk, samfunn og kultur med hovedvekt på tiden etter 1945. De skal ha et reflektert forhold til stoffet, og kunne gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre. Deltakere som mangler nødvendig lese- og lyttetrening, anbefales å ta TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt) først.

Overlappende emner

Emnet overlapper med DTL2.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 3 uketimer i 12 uker).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen med foredrag og skriftlige arbeider, og det er 75% pliktig oppmøte. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Fronter. Studentene skal i løpet av semesteret ha følgende obligatoriske bidrag: 1) holde et muntlig seminarinnlegg, 2) levere en kortoppgave (ca. 2 sider) og 3) skrive en lengre sluttoppgave (ca. 7 sider). Det muntlige seminarinnlegget og den skriftlige kortoppgaven må være godkjent før studentene kan levere inn sluttoppgaven. Studentene samler kortoppgaven og sluttoppgaven i en mappe, som innleveres til faglærer mot slutten av semesteret, innen en frist satt av faglæreren.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen. Se mer om dette under undervisning.

Eksamensformen på emnet er en mappe med den obligatoriske kortoppgaven og sluttoppgaven. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt på deres språklige ferdighet. Kortoppgaven teller 1/3 og sluttoppgaven teller 2/3 av den samlede karakteren.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Tysk