Dette emnet er nedlagt

TYSK2322 – Dichten und Denken - Begegnungen zwischen Literatur und Philosophie im deutschsprachigen Kanon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et viktig kjennetegn ved tysk intellektuell historie er de nære sammenhengene mellom litteratur og filosofi. Dels kan én og samme person være både forfatter og filosof, som Schiller eller Schlegel, dels krysser tekstene selv, i form eller innhold, grensene mellom det litterære og det filosofiske, som hos Hölderlin, Nietzsche eller Adorno. Kurset bygges opp rundt nærlesning av en rekke tekster som illustrerer dette forholdet, fra idealismen til etterkrigstiden, med hovedvekt på forholdet mellom språk og tanke.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene ha tilegnet seg bred kunnskap om forholdet mellom litteratur og filosofi som kjennetegn ved tysk intellektuell historie samt ha opparbeidet seg kompetanse i å arbeide med komplekse litterære og filosofiske tekster på originalspråket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene bør ha kunnskaper som tilsvarer kompetansemålene for TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer (2 uketimer i 14 uker), se semestersiden for mer informasjon. Studentene skal i løpet av kurset 1) bidra med et muntlig seminarinnlegg og 2) skrive en semesteroppgave. I tillegg forventes aktiv muntlig deltagelse. Det muntlige seminarinnlegget skal være et første utkast til semesteroppgaven og må godkjennes før studenten kan fremstille seg til eksamen. Hver deltaker vil kunne få individuell veiledning forut for innleveringen av seminarinnlegget og hjemmeoppgaven.

Undervisningen på emnet er felles med masteremnet TYSK4322.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsakivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Karakteren fastsettes på grunnlag av en semesteroppgave på ca. 8 sider à 2300.

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2010

deretter uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk