Dette emnet er nedlagt

TYSK4125 – Tysk språk: Schriftlinguistik

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Skriving og lesing er sentrale språklige aktiviteter. Emnet tar for seg ulike aspekter av skrift, slik som forholdet mellom muntlig og skriftlig språk, ulike skriftsystemer, skriftens historie, ortografi m.m. Tysk står sentralt, men innledningsvis belyses også andre skriftsystemer.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet har du utvidet dine teoretiske og praktiske kunnskaper i moderne tysk språk og dets historiske utvikling. Du har blitt fortrolig med grammatisk-lingvistisk beskrivelse og analyse innenfor emneområdet skriftlingvistikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk, studieretning tysk språk, Lektor- og adjunktprogrammet eller annet relevant program.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av seminar med 2 uketimer i 10 uker, med 2 ukers skrivepause etter 5 uker. Studentene skal holde et obligatorisk foredrag på ca. 20 minutter, og skrive en semesteroppgave på ca. 10 sider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en semesteroppgave på ca. 10 sider. Semesteroppgaven skal være en skriftlig versjon av det obligatoriske foredraget. Semesteroppgaven vurderes både innholdsmessig og språklig.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk