Dette emnet er nedlagt

TYSK4334 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Das bürgerliche Trauerspiel

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fra ca. 1750 utviklet det seg i England, Frankrike og til slutt også i Tyskland en ny form for tragedie som i tysk litteraturhistorie har fått betegnelsen ”Bürgerliches Trauerspiel”. Her manifesterer det seg en bevissthet som ikke lenger vil se figurer fra borgerskapet latterliggjort på scenen, men som gjør disse verdige for en tragedie. Emnet tematiserer denne utviklingen i tysk litteratur fra Lessings ”Miss Sara Sampson” (1755) frem til Hebbels ”Maria Magdalena” (1844).

Hva lærer du?

Emnet formidler innsikt i litteraturens bidrag til utviklingen av en borgerlig offentlighet i Tyskland på 1700-tallet frem til et punkt hvor den borgerlige kritikk blir problematisk for dette sosiale sjiktet selv. Emnet vil omfatte et større pensum, i tekstutvalg og/eller teori knyttet til dette, enn TYSK2334.
Videre skal studentene forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig slik at de kan uttrykke seg variert og presist på tysk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over et helt semester med 2 uketimer i 10 uker. Undervisningen blir gitt i form av seminar. Alle deltakerne må i løpet av semesteret gi et muntlig fremlegg av utkastet til semesteroppgave som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på ca. 10 sider à 2300 tegn. Temaet bestemmes i samråd med faglærer. Oppgaven må ha med noe teori. Oppgaven skrives på tysk og leveres innen fastsatt frist.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Annethvert høstsemester

Eksamen

Høst 2010

Annethvert høstsemester

Undervisningsspråk

Tysk