TYSK4590 – Tysk områdekunnskap: Masteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte 80 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Tema og problemstilling for oppgaven velger studenten i forståelse med veileder.

Studenter som ønsker et praksisopphold, og som vil skrive en masteroppgave på 30 sp og en praksisrapport på 30 sp, velger TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap og TYSK4592 – Tysk kulturkunnskap: Praksisrapport (nedlagt).

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten på en teoretisk og metodisk sikker basis tilegne seg dyp innsikt i det emnet som han/hun har valgt for oppgaven. Skrivingen av masteroppgaven gir dessuten trening i å bearbeide og gi en resonnerende fremstilling av det valgte undersøkelsesmateriale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i Program for europeiske og amerikanske områdestudier, studieretning Tyskland-studier.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. "Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet" finner du her

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. september eller 15. november i høstsemesteret, og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016. Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i cirka 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Studenter med praksisopphold leverer rapporten sammen med masteroppgaven. Det blir gitt en sammenslått bokstavkarakter hvor rapport og masteroppgave teller likt.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO I Studentweb. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning gis fortløpende

Eksamen

Vår og høst

Innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Undervisningsspråk

Masteroppgaven og eventuell praksisrapport skal skrives på tysk.