TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 30-50 sider om et tema basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven skrives på tysk.

Masteroppgaven på 30 studiepoeng velges av de studentene som har tatt EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk

For å kunne levere masteroppgave i tysk områdekunnskap, kreves det at du har tatt minst 20 studiepoeng i tysk områdekunnskap.

 

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en faglig problemstilling
  • kan du planlegge og fullføre et omfattende vitenskapelig arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere større mengder informasjon
  • kan du bruke relevante teorier og metoder og gjennomføre reflekterte analyser
  • kan du presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte
  • kjenner du til forskningsetiske normer og  kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • har du akademiske språkferdigheter i tysk
  • har du innsikt i vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for tyske områdestudier

Karakteren du får viser i hvilken grad du har nådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i Program for europeiske og amerikanske områdestudier, studieretning Tyskland-studier.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. Se også "Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet".

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Oppgaven leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet. Kommisjonen begrunner karakteren skriftlig.

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.
(Instituttets to andre faste frister er 15. september og 15. februar.)

Masteroppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon bestående av én intern og én ekstern sensor.

For mer informasjon om levering av oppgaven, les her:

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Vi har ellers en sensurveiledning, som inneholder informasjon om hva som vektlegges i vurderingen av oppgaven:

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK4591/sensurveiledning-uten-muntlig.docx

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Se karakterbeskrivelse for TYSK4591.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst