Dette emnet er nedlagt

JOUR4426 – Journalistisk ansvar og etikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer og problematiserer sentrale moralske spørsmål innen nyhetsmedienes journalistikk, både de som den institusjonaliserte pressetikken regelmessig drøfter, og moralske ansvarsforhold og dilemmaer som faller utenfor den formaliserte pressetikken.

Hvilke konflikter og dilemmaer skapes i møtet mellom kommersiell markedsorientering, profesjonelle nyhetsverdier og kravet om å ta menneskelige hensyn?

Pressetiske spørsmål drøftes i et komparativt perspektiv, både mellom ulike medier og sjangrer og mellom land med ulike pressetiske systemer.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å

  • problematisere pressetikken i forhold til sentrale moralske spørsmål i journalistikken
  • identifisere, reflektere over og foreslå løsninger på etiske dilemmaer journalister møter
  • få økte kunnskaper om, og reflektere over likheter og forskjeller mellom etiske regelverk i Norge og andre land, inkludert land med andre mediesystemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er for studenter med opptak på Medievitenskap (master - to år) eller Journalistikk (master - to år). Studenter ved andre masterprogrammer kan søke om opptak ved å kontakte Institutt for medier og kommunikasjon.

Undervisning

Undervisningen gis gjennom forelesninger og seminarer.

Det er obligatorisk frammøte på første forelesning og to seminarer i plenum. Det gis to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver (seminaroppgaver) som begge skal besvares av studentgrupper (2-4 deltakere per gruppe), og drøftes i seminarplenum.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaver

To obligatoriske innleveringer/muntlige presentasjoner må godkjennes for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamensform

Tre dagers hjemmeeksamen på inntil 10 normalsider (en normalside regnes som 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk