Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I hørelære arbeides det hovedsakelig med ulike akkordstrukturer og akkordsekvenser typisk for jazz, pop og rock. Av rytmiske emner vil polyrytmikk, polymetrikk og rytmisk forskyvning som improvisatoriske virkemidler stå sentralt. Improvisasjon, imitasjon (gehørbasert læring og formidling) og transkripsjon vil være viktige arbeidsformer, men det vil også bli arbeidet en del med notelesning. Studentene skal oppøve ferdigheter i å orientere seg auditivt i klingende musikk for å kunne musisere improvisatorisk i samspill med andre, ved hjelp av gehør og analytisk forståelse i forhold til ulike musikalske parametre som melodikk, rytmikk, harmonikk og form.

Hva lærer du?

Kurset gir viderekomne kunnskaper og ferdigheter innen hørelære.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1220 – Musikkteori 1A (nedlagt) og MUS1230 – Musikkteori 1B (nedlagt), samt opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap eller et annet program som inkluderer fordypningsenheten i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Emnet overlapper med hørelæredelen av emnet MUS1250 Musikkteori 2

Undervisning

Gruppeundervisning gjennom semesteret, tilsammen 24 timer. Det kreves aktiv deltakelse på undervisningen og minst 80% frammøte. 3 oppgaver må være innlevert til gitte frister og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig prøve.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk