MUS4667 – Musikkhistoriske temaer 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet i dette emnet kan variere fra år til år, og dekker normalt et spesialfelt innen vestlig kunstmusikk fra de siste to hundre år. Vekten kan legges på verkanalyse, historiografi, genreteori, estetikk, kulturanalyse e.l. Eksempler på emnetitler: ”Utviklingen av messe-former under renessansen”, ”Endringer i musikkteorien i overgangen mellom renessanse og barokk”. ”Beethovens sene klaversonater”, ”Russisk symfoni”, ”Gustav Mahler”, ”Musikalsk modernisme”.

Våren 2018 tar emnet for seg den russiske symfoniens historie fra 1850-tallet, da Anton Rubinstein komponerte de første flersatsige russiske symfoniene med et profesjonelt preg, fram til Sjostakovitsj’ tre første symfonier fra 1920-årene. Hvordan gjenspeiler symfoniene det musikkulturelle og samfunnsmessige klimaet i Russland og Sovjetunionen i denne perioden? Finnes det et særegent russisk musikalsk tonefall? På hvilken måte skiller symfoniene til de russiske komponistene seg fra vestlige sjangermodeller? Hva slags plot har vi å gjøre med i disse verkene? Disse problemstillingene står sentralt i emnet, som vil presentere berømte skikkelser som Tsjaikovskij, Rachmaninov og Sjostakovitsj så vel som symfonikere som er mindre kjente for et norsk publikum (f.eks. Rubinstein, Glazunov og Mjaskovskij). Mange av symfoniene vi skal studere, har et forløp som kan være like spennende som en god kriminalroman.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til sentrale problemstillinger på forskningsfeltet
  • kunne sette verkene inn i en relevant kontekst i forhold til emnets problemstillinger
  • kunne gjennomføre selvstendige analyser av et utvalg verker
  • ha bedret sin evne til skriftlig og muntlig framstilling
  • ha fått trening i å arbeide fram en problemstilling og utforme en tekst i forhold til denne.
  • kunne relatere pensumlitteraturen til relevante fagtradisjoner
  • kunne vurdere hvilken analytisk metode som er mest anvendbar i forhold til et konkret musikalsk materiale

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbelttimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Et obligatorisk seminarinnlegg med presentasjon av prosjektet (semesteroppgaven) må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk