Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet legges ned fra og med vårsemesteret 2015, men temaene som tidligere ville blitt tilbudt innenfor denne emnekoden vil isteden bli tilbudt innenfor MUS4665 Musikkhistoriske temaer 1. Studenter som har planlagt å ta MUS4677 våren 2015, melder seg altså isteden på MUS4665 og får da det samme undervisningstilbudet, bare med ny emnekode. Innholdet i dette emnet kan variere fra år til år, og dekker normalt et spesialfelt innen vestlig kunstmusikk fra de siste to hundre år. Vekten kan legges på verkanalyse, historiografi, genreteori, estetikk, kulturanalyse e.l. Eksempler på emnetitler: ”Utviklingen av messe-former under renessansen”, ”Endringer i musikkteorien i overgangen mellom renessanse og barokk”. ”Beethovens sene klaversonater”, ”Russisk symfoni”, ”Gustav Mahler”, ”Musikalsk modernisme”.

 

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til sentrale problemstillinger på forskningsfeltet
  • kunne sette verkene inn i en relevant kontekst i forhold til emnets problemstillinger
  • kunne gjennomføre selvstendige analyser av et utvalg verker
  • ha bedret sin evne til skriftlig og muntlig framstilling
  • ha fått trening i å arbeide fram en problemstilling og utforme en tekst i forhold til denne.
  • kunne relatere pensumlitteraturen til relevante fagtradisjoner
  • kunne vurdere hvilken analytisk metode som er mest anvendbar i forhold til et konkret musikalsk materiale

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

I emnet inngår notebasert analyse. Deltakere må derfor ha note- og musikkteorikunnskaper på nivå med MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbelttimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Et obligatorisk seminarinnlegg med presentasjon av prosjektet (semesteroppgaven) må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2014

Vår 2013

Høst 2011

Eksamen

Vår 2014

Vår 2013

Høst 2011

Undervisningsspråk

Norsk