Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prosjektarbeidet skal ta utgangspunkt i en faktisk situasjon eller problem vedrørende anvendelser av IKT som kan sies å berøre hensynet til demokrati, rettssikkerhet eller personvern. Problemet skal beskrives og analyseres, og det skal normalt utarbeides et løsningsforslag. Prosjektarbeidet skal ha tverrfaglig innhold der informatiske og rettslige og/eller samfunnsvitenskapelige elementer inngår. Informasjon om utfasing.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal ha:

  • kunnskaper om hvordan teoretiske perspektiver og metodiske tilnærminger fra tidligere deler av bachelorstudiet kan anvendes i et oppdrag for en ekstern oppdragsgiver.

 

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • samarbeide med oppdragsgiver og vise lydhørhet for oppdragsgivers situasjon, problemoppfatning og behov.
  • foreslå og begrunne løsninger ut i fra oppdragsgivers situasjon, problemoppfatning og behov.
  • tilstrebe løsninger som er nyskapende samtidig som de ivaretar grunnleggende styringsidealer som demokrati, rettsikkerhet, personvern og offentlighet.
  • samarbeide i prosjektgruppen på en måte som gir likeverdig innsats innen alle deler av prosjektarbeidet.
  • Skrive prosjektrapport der det legges stor vekt på å formidle innholdet til personer uten spesialkunnskaper innen området, og uten unødvendig vanskelig språk og ubegrunnet bruk av fagterminologi.

 

Generell kompetanse
Du skal ha:

  • et selvstendig og reflektert syn på digital forvaltning.
  • bevissthet om forskjeller mellom idealer og realiteter.
  • bevissthet om forskjeller mellom rettspolitikk og almennpolitikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Prosjektarbeid i forvaltningsinformatikk forutsetter at bachelorgraden i  Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) (under utfasing) vil være fullført samme semester som DRI3001 tas.

Undervisning

Arbeidet vil foregå i grupper som mottar fortløpende veiledning.

Eksamen

Kandidatene vil bli vurdert på grunnlag av rapporten og individuell muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk