FINF4001 – Forvaltningsinformatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

FINF 4001 er innføringsemnet for Masterstudiet, hvor vi fordyper oss i utviklingen av den elektroniske forvaltningen gjennom å studere samspillet mellom teknologisk utvikling, rettslig regulering og endringer i organisering og styring av offentlig forvaltning. Semesteremnet består av tre komponenter:

Bolk I: Personvern og systemutvikling omhandler utvikling og bruk av informasjonssystemer i forvaltningen, med vekt på de konsekvenser personopplysningsloven kan ha i forbindelse med utvikling av informasjonssystemer.

Bolk II: Digital forvaltning fokuserer på rettslige beslutningssystemer og elektronisk saksbehandling, og drøfter rammer og metoder for utvikling av automatiserte beslutningssystemer, herunder utarbeiding av rettslig kravspesifikasjon; fra lovtekst til programkode. Videre gis en innføring i prinsipper og krav ved utvikling og forvaltning av informasjonsinfrastrukturer

Bolk III: IKT og demokrati drøfter demokratiidealer og demokratimodeller i lys av IKT-utviklingen, og ser spesielt på de muligheter og utfordringer som Internett og sosiale medier innebærer for å revitalisere demokratiske funksjoner. Dessuten behandles spørsmål som digitale skiller og universell utforming.

I tillegg gir emnet en innføring i anvendelse av samfunnsvitenskapelig metode.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Kandidatene våre skal ha

 • god forståelse av hvilke muligheter IKT skaper for å fornye offentlige sektor, med særlig vekt på å drøfte utfordringer knyttet til styring og organisering, og samtidig ivaretakelse av verdier som rettsikkerhet, personvern, åpenhet og demokrati.
 • god oversikt over bruk av IKT i administrative rutiner, tjenesteyting og demokratiske prosesser i stat og kommune.
 • god forståelse av rammebetingelser og utfordringer knyttet til styring og organisering av bruk av IKT i offentlig sektor.
 • god oversikt over metoder, teknikker og verktøy som kan anvendes i systemutviklingsprosjekter, spesielt metoder og teknikker for transformasjon av rettsregler til programsystemer.
 • god forståelse av hvordan IKT, rettslig styring og organisering gjensidig påvirker hverandre.
 • tilstrekkelige kunnskaper til å kunne delta aktivt i system- og organisasjonsutviklingsprosjekter i offentlige virksomheter.

Ferdighetsmål

Kandidatene våre skal kunne

 • vurdere og foreslå metoder og teknikker og verktøy som anvendes i eforvaltningsprosjekter.
 • analysere og foreslå tekniske, organisatoriske og rettslige virkemidler for å bedre IKT-støttet samhandling og samarbeid mellom offentlig virksomheter, både i statlig og kommunal sektor, og mellom forvaltningsnivåer.
 • identifisere og forstå viktige sammenhenger mellom spørsmål av juridisk, teknologisk og organisatorisk karakter i arbeidet med å utvikle eforvaltningssystemer.
 • analysere og foreslå tiltak for å møte utfordringer for ivaretakelse av personvern, rettssikkerhet og offentlighet i elektronisk forvaltning.
 • ha evne til å planlegge og gjennomføre et større selvstendig arbeid.

Generell kompetanse

Kandidatene våre skal ha

 • evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon.
 • kritisk-konstruktiv tilnærming til elektronisk forvaltning.
 • reflektert og kritisk tilnærming til informasjonssamfunnet, blant annet de muligheter og utfordringer bruk av sosiale medier innebærer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Semesteremnet forutsetter Bachelorgrad i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) (under utfasing) eller annen utdanning på bachelor-nivå der det minst inngår 30 studiepoeng innen hvert av fagområdene informatikk, offentlig rett og samfunnsvitenskap. Manglende formell kompetanse kan etter en konkret vurdering erstattes av realkompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og kurs.

Eksamen

Kandidatene vil vurderes ut i fra obligatorisk oppgave og skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2016

Høst 2015

Høst 2014

Eksamen

Høst 2016

Høst 2015

Høst 2014

Siste ordinære eksamen i emnet vil bli avholdt høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk