Dette emnet er nedlagt

KRIM4002 – Prosjekt- og metodeseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du forberede arbeidet med masteroppgaven. Seminaret skal være et samtaleforum mellom veileder og studenter som ennå ikke har begynt på masteroppgaven. Du får mulighet til å lufte ideer, synspunkter, problemstillinger og temaer du synes er interessante, og du vil få tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Du får mulighet til å delta i diskusjonen om medstudentenes forslag og tanker om sine temaer. Du vil også få veiledning på utkast til prosjektbeskrivelse i gruppe og individuelt, av seminarleder/gruppeleder. Med grunnlag i seminar og veiledning skal du komme frem til tema for masteroppgaven og utforme en problemstilling som er konkret og praktisk mulig å belyse i en masteroppgave. Du skal velge metode og tenke gjennom hvordan den egner seg til å belyse temaet og problemstilling du har valgt. Forskningsetiske spørsmål må også vurderes. Du bør også tenke gjennom hvilke tilnærminger, forståelser og teoretiske perspektiver som synes relevante i denne fasen. Det er utformet en mal for prosjektbeskrivelsen som vil bli brukt i undervisningen. Du vil også bli gjort kjent med personopplysningsloven og krav om meldeplikt til NSD.

Hva lærer du?

Kunnskap
Emnet gir deg kunnskap om:

•    bred kjennskap til metodologiske og vitenskapsfilosofiske tekster og hvordan disse kan ha relevans for ditt og medstudenters masterprosjekter
•    inngående kunnskap om hvordan man utarbeider en presis problemstilling og hvilke metoder som egner seg for å belyse ulike problemstillinger
•    anvende kunnskapen om hvordan man utarbeider problemstilling og velger metodisk framgangsmåte til å utvikle både ditt eget masterprosjekt og bidra i utviklingen av medstudentenes prosjekter
•    god kjennskap til forskningsetiske problemstillinger og hvilke retningslinjer forskere må arbeide etter
•    kunne fylle ut meldeskjema til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste

Ferdigheter
Du skal kunne:

•    kan utforme en prosjektbeskrivelse som oppfyller anerkjente kriterier for vitenskapelig kvalitet
•    begrunne metodevalg og drøfte hvilke teoretiske perspektiver som kan være relevante i et forskningsprosjekt
•    analysere og forholde deg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvender disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
•    gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normer og regler
•    bli mer fortrolig med å kommunisere muntlig og skriftlig om faglige temaer og problemstillinger

Generell kompetanse
Du skal kvalifisere deg til:

•    planlegge et større forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor fastsatte tidsfrister
•    beherske begreper og uttrykksformer knyttet til forsknings- og utredningsvirksomhet
•    analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
•    kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i kriminologi.

Anbefalte forkunnskaper

SVMET1010 – Kvalitative metoder, SOS1120 – Kvantitativ metode (videreført)

Undervisning

Seminar sammen med RSOS4002 – Prosjekt- og metodeseminar (nedlagt). For å få tildelt veileder forutsettes det at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Innlevering av prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal være 5 – 10 sider.

10 sider tilsvarer om lag 4000 ord med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, litteraturliste og innholdsfortegnelse kommer i tillegg.

Prosjektbeskrivelsen leveres i 3 eksemplarer til studiekonsulenten samt i Fronter.

Karakterskala

Prosjektbeskrivelsen vurderes som bestått eller ikke bestått.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk