Mandat for JOU om hendelsesorientert forvaltning

Bakgrunn for oppdraget 

Digital Agenda for Norge (Meld.St 27) stadfester at det offentlige skal tilby offentlige tjenester med brukeren i sentrum, at det skal lages helhetlige digitale tjenester og at bruker skal levere informasjon til forvaltningen kun en gang. Dette skal gjøres for å gi en brukerrettet og effektiv forvaltning. I tillegg pekes det på at man gjennom bruk og viderebruk/gjenbruk av data i offentlig sektor vil bidra til verdiskapning både innenfor og utenfor offentlig sektor. 

Teknologien åpner for nye måter å levere tjenester og ytelser på, der man ved hendelser automatisk fanger oppdaterte data og kan agere automatisk på bakgrunn av disse. Et trivielt eksempel er barnetrygd som utbetales automatisk på bakgrunn av fødselsmelding. Det finnes lignende ønsker rundt tildeling av barnehageplass.

Foto: pixabay.com 

NAV IT har lansert en teknologi-konsept de kaller Livet er en strøm av hendelser (LEESAH), hvor man i stedet for å lage store databaser ser for seg en strøm av hendelser. Dette arbeidet er blitt et forbilde for digitalisering av offentlig sektor, men hvilke problemstillinger og utfordringer står vi overfor når man bygger den digitale velferdsstaten basert på innbyggernes livshendelser?

Om oppdragsgiver 

Oppdrag

Studentgruppen bes vurdere om og tilfelle hvordan disse forslagene kan realiseres, herunder redegjøre for gråsoner og klare begrensninger i gjeldende rett, samt vurdere forslaget til ny forvaltningslov (NOU 2019: 5). I den sammenheng er det er viktig å reflektere rundt hvordan helhetlige digitale systemer kan se ut (oppdragsgiver bistår gjerne i dette). Et eksempel er at det sjeldent kun vil være ett inngangsvilkår eller så få vilkår som i barnetrygd. Derfor er det nødvendig å også vurdere behov for og konsekvens av bruk kunstig intelligens som en del av digitale løsninger.

Det ønskes at studentgruppen: 

  • beskriver og diskuterer og behov for endringer i eksiterende lover herunder eventuelle forslag til endring i gjeldende lovbestemmelser eller forslag til nye lovbestemmelser 
  • beskriver og diskuterer forslag til nye lov(er) og eventuelt forskrifter. 
  • diskuterer behovet for en generell overbygning av den digitale velferdsretten. I denne sammenheng er det viktig å se hen til arbeidet med digitalisering i Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) og andre større prosjekter i offentlig forvaltning om informasjonsdeling på tvers av offentlige etater. 

Oppdragsgiver og studentgruppen må så raskt som mulig etter oppstart av prosjektet bli enige om nærmere avgrensning av prosjektet (scope). 

Studentgruppen skal undersøke og ta stilling til alle spørsmål i mandatet, og utarbeide en skriftlig utredning som fremlegges for UiO og NAV form av en JOU (Jusstudentenes offentlige utredninger). 

Studentgruppens arbeid skal utføres i henhold til Utredningsinstruksen og forvaltningsloven og andre relevante veiledninger. Utredningen skal også bygge på litteraturen og undervisningen i faget JUS5502 Lovgivningslære.

Studentgruppen står fritt til å innhente informasjon og kontakte relevante aktører for innspill. 
Utredningen skal inneholde forslag til lov- og forskriftstekst der det fremmes forslag eller gis anbefalinger som vil kreve slike endringer. Eventuelle forslag til endringer skal utformes i tråd med reglene i Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse (2000)

Publisert 22. mai 2019 12:04 - Sist endret 24. mai 2019 08:57