Læringskrav JUS5801 Selskapsrett

Fagbeskrivelse

Studiet omfatter rettsreglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, inkludert de børsnoterte selskaper. Som en del av faget regnes EU/EØS-rettens betydning for selskapsretten og sammenhengen med andre fagområder, spesielt finansmarkedsretten, skatteretten og regnskaps- og revisjonsretten. Det gis videre en introduksjon til rettsøkonomiske og kritiske debatter som preger selskapsrettsutviklingen i Europa og internasjonalt, inkludert debatter og forholdet mellom selskaper og samfunn. Det legges vekt på å utvikle forståelse av formål, prinsipper og grunnleggende hensyn i selskapsretten.

Faget innebærer en fordypning og spesialisering i forhold til obligatorisk selskapsrett til 3. studieår, og er i omfang tilpasset for studenter som har disse forkunnskaper. Faget kan også studeres uavhengig av obligatorisk selskapsrett til 3. studieår, men vil da kreve en viss ekstrainnsats.

Læringskrav

 • Det overbyggende kravet er til god forståelse av rettsreglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og til kjennskap til rettsreglene for børsnoterte selskaper og konserner. Herunder kreves det:
 • God forståelse av selskapsrettens rettskilder, inkludert EU/EØS-rettens betydning for rettsområdet.
 • God forståelse av aksjeselskapsrettens teoretiske grunnlag. Dette inkluderer rettsøkonomiske teoriers betydning for selskapsrettslig regulering, og en oversikt over kritiske perspektiver og debatten om selskapsrettens betydning for bærekraft.
 • God forståelse av hvilken betydning vedtekter og aksjonæravtaler har for det enkelte selskap og dets aksjonærer.
 • God forståelse av likheter og forskjeller mellom den rettslige reguleringen av aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet, herunder det børsnoterte selskapet, inkludert en forståelse av lovgivningens formål og de berørte interesser, og de spesielle utfordringer ved konsernstrukturer.
 • God forståelse av aksjeselskapets og allmennaksjeselskapets organisasjon, herunder om forholdet mellom aksjonærene og selskapet, om selskapsorganenes sammensetning, kompetanse og plikter, om selskapsformålet og om selskapsinteressen.
 • God forståelse av prinsippene og hovedreglene for ivaretakelse av selskapets økonomiske interesser, av aksjonærenes interesser, herunder minoritetsaksjonærenes interesser, av kreditorenes interesser og de ansattes interesser, herunder ansattes valg av medlemmer til selskapets organer, også i konsernstrukturer.
 • God forståelse av den rettslige reguleringen av selskapskapitalen, herunder kapitalbeskyttelsen inkludert utdelingsreglene, av forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, av kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonærer, av kjøp av egne aksjer og av selskapsfinansiering av aksjeerverv.
 • God forståelse av den rettslige reguleringen av omsetning av aksjer, av omsetningsbegrensninger og av utøvelse av stemmerett knyttet til aksjer.
 • Kjennskap til de viktigste reglene om omstrukturering av selskaper, herunder om selskapsovertagelse, omdanning og om fusjon og fisjon.
 • Kjennskap til sammenhengen med relaterte fagområder, spesielt finansmarkedsretten, skatteretten og regnskaps- og revisjonsretten.
 • Kjennskap til rettsvalgsreglenes betydning for den rettslige reguleringen av selskaper, og hovedprinsipper i norske rettsvalgsregler for selskapsforhold.
 • Kjennskap til grenseoverskridende problemstillinger, herunder NUF-er, SE-selskapet og SUP-forslaget.
 • Kjennskap til grenseoverskridende problemstillinger, herunder NUF-er, SE-selskapet og SUP-forslaget.
 • Kjennskap til særlige finansieringsformer og til reguleringen av økonomiforhold i konsernstrukturer, herunder reglene om konsernbidrag, konsernlån og konsernkontoordningen.

Lenke til pensumliste i Leganto

Publisert 10. nov. 2020 09:34 - Sist endret 17. des. 2021 14:39