FRM5925V – Persontilpasset legemiddeladministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på god, hensiktsmessig og praktisk bruk av legemidler med komplisert administrasjon, for eksempel: når legemidler må administreres ved hjelp av utstyr (for eksempel venekateter, sprøytepumper, inhalasjonsutstyr) 

  • når legemiddelformen må manipuleres før administrasjon (for eksempel knusing av tabletter)
  • når kompliserte legemiddelregimer skal gis intravenøst (for eksempel forlikelighet/blandbarhet)
  • når legemiddelet gis under forhold hvor legemidlet kan forventes å få endret virkning og effekt (for eksempel ved dialyse, operasjoner i mage/tarmkanal, bruk av sonde osv. 

Kurset vil også omhandle trening i kommunikasjon om legemiddeladministrering og legemiddelhåndtering med samarbeidende helsepersonell.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du:

  • ha grundig kjennskap til prinsipper for intravenøs administrering av kompliserte legemiddelregimer, samt kunne anvende dette i klinisk praksis
  • kjenne til viktige prinsipper om legemiddeladministrering ved forventet endret opptak fra mage/tarmkanal, og kunne gi praktiske råd om dette i klinisk praksis
  • kjenne til prinsipper for dialyse og kunne gi praktiske råd om hvordan legemidler bør administreres ved dialyse
  • kjenne til viktige prinsipper om legemiddeltilberedning ute i klinikken, samt kunne gi praktisk veiledning om dette til helsepersonell
  • kunne anvende kunnskap om manipulering av legemidler til voksne og barn i rådgivning av annet helsepersonell, pasient og pårørende

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske samlinger av en varighet av henholdsvis 3 og 2 dager.  Kandidaten skal i mellomperioden hospitere en dag i institusjon hvor legemidler håndteres (sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste e.l). Kandidaten bør selv finne en institusjon for å gjennomføre hospiteringen.  

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid med pasientkasuistikker. 

Deltakerne skal levere oppgaver mellom samlingene samt holde en miniforelesning.

Eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Muntlig eksamen.
Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og godkjente oppgaver.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

Kr.12.000,-