FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter legemiddelkjemi, farmakognosi, cellebiologi, mikrobiologi farmakologi og fysiologi presentert på en integrert form med legemiddelsubstansenes kjemi og virkningsmekanismer som sentrale tema. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemiddel og reseptorer/enzymer/transportproteiner, intracellulære signalveier, bivirkninger, syntese av legemiddelsubstanser, struktur-aktivitets- begrepet, funksjonelle grupper, stereokjemi, absorpsjon og metabolisme av legemidler omhandles. I emnet inngår antineoplastiske legemidler, legemidler med effekt på fibrin, effekt av legemidler på mikroorganismer, antibiotikaresistens og diagnostika.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg som student kunnskap og forståelse innen legemiddelkjemi, farmakognosi, cellebiologi, farmakologi og mikrobiologi, for å kunne vurdere struktur-aktivitetsforhold og molekylære virkningsmekanismer for de nevnte hovedgruppene av legemidler. Du skal også kjenne til testsystemer for legemiddeleffekter, isolering og dyrking av bakterier.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: bestått eksamen i FRM1000 og FRM1010 og godkjent obligatoriske deler av FRM1030 og FRM1040

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM1050 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM1050 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FRM1050R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Laboratorierapporter (som skal innleveres for retting og godkjenning) og kollokviebesvarelser (som ikke skal innleveres) skal samles i en mappe. For å få mappen godkjent må mappen være komplett, og utført laboratoriearbeid og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Godkjent mappe og laboratoriekurs er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Studenter som har strøket, har hatt gyldig forfall (sykdom og lignende) eller trukket seg under eksamen, blir automatisk meldt opp til ny/utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i påfølgende semester.

Studenter som selv melder seg av eksamen eller som som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang våren 2017.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk