FRM2020R – Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler. Kvalitetssikring har en sentral plass, og aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som omhandler dette, er inkludert i kurset.
Emnet er sammensatt av følgende fagområder: Legemiddelanalyse, farmasøytisk mikrobiologi og samfunnsfarmasi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Studenten skal få kunnskaper og grundig forståelse for kvalitetskontroll (kjemisk og mikrobiologisk) av legemidler og kvalitetssikringsprinsippene i forbindelse med dette. De skal også få innsikt i problemstillinger relatert til distribusjon av ferdige preparater og forståelse for betydningen av kvalitetssikring og kvalitetskontroll i distribusjonskjeden.

Ferdighetsmål:
Studenten skal kunne kvalitetskontrollere (kjemisk og mikrobiologisk) farmasøytiske preparater, alt etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Holdningsmål:
Studenten skal få en reflektert holdning til farmasøytens ansvar i forbindelse med legemiddeltilvirkning og distribusjon, til hvordan kvaliteten av ferdige preparater er bygd inn i produktene og hvordan man kan ivareta brukerens behov for kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidlene.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for ferdig utdannede reseptarer som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til alternativ studieplan for reseptarer til det 5-årige masterstudiet i farmasi.
For undervisning: godkjent obligatoriske deler av FRM1010 og FRM2010 .
For eksamen: bestått FRM1010 og FRM2010.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn første obligatoriske laboratorieundervisning i FRM2020R:

For studenter som tok FRM202R mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM2020R ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

 

Undervisning

Undervisningen skjer ved hjelp av forelesninger, kollokvier, laboratoriearbeid og prosjektarbeid. Laboratoriekurset er obligatorisk, det samme gjelder prosjektarbeidet og presentasjon av dette.

Godkjent laboratoriekurs, prosjektoppgave og presentasjon av denne er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FRM2020R.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Annet

Dette er et av emnene i den alternative studieplanen for reseptarer som følger ordinær undervisning og lab sammen med studentene som tar emnet FRM 2020, men vil få et eget eksamenssett, -R, utdelt på eksamensdagen.
Reseptarene må ta: Kvalitetskontroll og distribusjon
Fritak: Produksjon av legemidler

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang våren 2017.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk