Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet avholdes ikke lenger. Samfunnsfarmasidelen av emnet avholdes som spesialpensum for studenter tatt opp via Jevngodopptaket våren 2019.

Studentene skal i dette emnet systematisk bygge kompetanse om bruk av legemidler, ved å sette sammen fagkunnskap fra flere farmasøytiske fagdisipliner (fysiologi, farmakoterapi, mikrobiologi, samfunnsfarmasi, farmakognosi). Kurset innledes med en generell del hvor det tas opp emner av generell art med betydning for riktig legemiddelbruk, som blant annet lovkunnskap, farmasøytisk omsorg og legemiddelinformasjon. Det legges særlig ved på betydningen av pasienters legemiddel-etterlevelse. Også placebo-begrepet gjennomgås grundig. I en påfølgende spesialisert del undervises det i bruk av legemidler (inkludert fysiologi, patofysiologi og sykdomsetiologi) ved sykdommer i følgende organsystemer: fordøyelsesorganer, blod- og bloddannende organer, hud. Bruk av legemidler ved infeksjonssykdommer behandles som eget tema. De ulike fagområdene undervises hovedsakelig integrert, og rundt PBL-temaer. Andre undervisningsformer benyttes mellom PBL-gruppemøtene, for å utvide og belyse PBL-temaet. Det er for hver undervisningsuke utarbeidet detaljerte målformuleringer, fordelt i kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

Emnet vil sammen med emnene FRM 3020 Bruk av legemidler del II og FRM 3030 Bruk av legemidler del III danne et helhetlig bilde for bruk av legemidler i Norge.

Hva lærer du?

Systematisk bygge kompetanse om bruk av legemidler ved å integrere kunnskap fra flere farmasøytiske fagdisipliner (farmakologi, samfunnsfarmasi, mikrobiologi og farmakognosi). Danne den første del av et helhetlig bilde for bruk av legemidler i Norge.

Etter gjennomgang av hvert uketema skal studentene ha tilegnet seg følgende:
Kunne beskrive de enkelte sykdommers patogenese, etiologi og symptomatologi.
Kunne redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi.
Kunne foreslå hensiktsmessig legemiddel.
Kunne foreslå hensiktsmessig dosering av legemiddelet.
Kjenne til de viktigste "problemlegemidler" som krever spesielle forhåndsregler ved dosering og bruk.
Kunne vurdere fordeler og evt. interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av flere legemidler.
Kunne identifisere sannsynlige bivirkninger av de aktuelle legemidler.
Kunne vurdere legemiddelterapi i relasjon til annen ikke-medikamentell behandling.
Kunne vurdere hva slags informasjon som er viktig å gi til ulike pasientgrupper for at legemiddelet skal brukes riktig.
Kunne foreta etiske vurderinger av aktuelle problemstillinger i apotekhverdagen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM2010 og godkjent obligatoriske deler av FRM2020 og FRM2030 .

For studenter med alternativ studieplan for reseptarer til det 5-årige masterstudiet i farmasi:
For undervisning og eksamen: bestått FRM1010 og FRM2010 og godkjent obligatoriske deler av FRM1030, FRM1040 og FRM2020R.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM2040 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM2040 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, gruppearbeid, temadager, og PBL-oppgaver (problembasert læring).

Deltagelse i obligatorisk PBL-undervisning og obligatoriske laboratorieøvelser kreves godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk