Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig gjennomgåelse av:

  • fysikalsk-kjemiske forhold som er av betydning for produksjon, kvalitet og biologisk effekt av legemiddelformuleringer,
  • relasjoner mellom biofarmasøytiske parametre og formuleringsprinsipper,
  • samt bruk av isotoper og produksjon av radioaktive preparater til terapi eller diagnose.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Være i stand til å løse problemer i forbindelse med galeniske preparaters formulering og fremstilling, holdbarhet og produksjonskontroll
  • Ha grundig forsåelse for biofarmasøytiske aspekter, preformulering og formulering av de vanlige legemiddelformene, samt begrepet "functionality"
  • Ha grundig forståelse for akselererte holdbarhetsstudier og kinetikk
  • Ha oversikt over og forståelse for lovverkets krav til produkter og enkeltstoffer
  • Ha oversikt over og forståelse for anvendelse av isotoper i klinikk og diagnose

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning: bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM2010 og godkjent obligatoriske deler av FRM2020 , FRM2030 og FRM2040 .
For eksamen bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi tom FRM2040.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM3000 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM3000 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Undervisning

Forelesninger, obligatoriske kollokvier, obligatorisk demonstrasjon i radiofarmasi.

Kollokvier - ny ordning:

Kollokvieoppgavene skal forberedes og presenteres av studentene. I forkant kollokviene skal man krysse av på et skjema hvilke av oppgavene man har forberedt  for gjennomgang på tavlen for gruppen. Gjennom semesteret skal hver student i gjennomsnitt ha krysset av på 60% av presentasjonsoppgavene for å få kurset godkjent. Studentene trekkes ut tilfeldig for presentasjon av de enkelte oppgavene. Dersom det oppdages at man helt klart ikke har forberedt oppgaven man har krysset av på så mister man alle avkrysninger på dette kollokviesettet.

Deltakelse på demonstrasjon (radiofarmasi) og kollokviedeltakelse med minimum 60% oppmøte og avkrysning for presentasjoner er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til eksamen

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Seks timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk