Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innhold vil i all hovedsak være sammenfallende med FYS-MEK1110 – Mekanikk :

Rom og tid, Newtons lover, spinn, legemers dynamikk, bevarelseslover, gravitasjon, relativitetsteori, fluidmekanikk, ikke-lineære systemer og kaos.

I tillegg vil det i uken før semesterstart bli arrangert et obligatorisk kurs i differensiallikninger (totalt 10 timer med forelesninger og 10 timer med oppgaveregning). Noe av pensum i FYS-MEK1110 – Mekanikk vil reduseres tilsvarende. Hvilket konkret innhold som tas ut vil bli bestemt senere.

Hva lærer du?

Studentene skal bli i stand til å modellere fysiske problemer innen mekanikk, og løse problemene ved analytiske og/eller numeriske metoder. Studentene skal videre lære samarbeid gjennom gruppearbeid, og å kunne oppsøke eksperthjelp ved behov. Studentene skal også få skrivetrening gjennom prosjektoppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus og INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS-MEK1110 – Mekanikk.

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier/regneverksted). Emnet vil inkl. 3 obligatoriske regneoppgaver, der alle må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse i gruppetimene.

Eksamen

Det vil bli avholdt en web-basert midtveisvurdering (medio mars) som må bestås for å kunne avlegge avsluttende eksamen. I tillegg kommer en prosjektoppgave (primo mai), som alle må ta selv om den er godkjent i et tidligere semester, samt en avsluttende skriftlig eksamen som varer 3 timer (juni). Ved karaktersetting vil hovedvekt legges på den avsluttende eksamenen, resultatet av prosjektoppgaven vil kun ha en justerende effekt. Etter innlevert prosjektoppgave vil noen få studenter kunne bli trukket ut til en muntlig eksaminasjon. Bokstavkarakterer.

Tillatte hjelpemidler: Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling". To A4 ark med egne notater. Godkjent kalkulator.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk