Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet undervises annethvert vårsemester. Neste gang emnet tilbys er våren 2008.

Emnet tar for seg biologiske, fysiske og kjemiske prinsipper som bakgrunn for plantenes økofysiologi og samvirke med andre organismer.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene økt forståelse av miljøets påvirkning på planters vekst og utvikling, og vise hvordan fotosyntetiserende organismer inngår i økosystemene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i Biologi

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BB353

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret og varer ett semester. Undervisningen gis i form av 45 timer forelesninger, 20 timer kollokvier/ demonstrasjoner / lab.

Eksamen

Godkjent deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å kunne få bestått eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer. Bokstavkarakterer (A-F).


Informasjon om eksamen
Informasjon om utsatt prøve

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Mikael Ohlson er tilsynssensor for emnet t.o.m. våren 2007.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Annethvert vårsemester, neste gang emnet tilbys er våren 2008

Eksamen

Annethvert vårsemester

Undervisningsspråk

Norsk