Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

BIO4081 ble gitt siste gang høsten 2007. Se BIO3081 – Adferdsbiologi 1 (videreført).

Første del vil gi en innføring i sentrale etologiske begreper og proksimate mekanismer bak dyrs atferd (fra protozoer til vertebrater). Genetiske og fysiologiske mekanismer og utvikling av adferd hos individet, forholdet arv-miljø, læring, motivasjon og kommunikasjon vil bli behandlet. Den andre delen vil omhandle atferd i økologisk og evolusjonær sammenheng. Her er sentrale emner forplantningsbiologi, seksuell seleksjon, næringssøk og territorialitet. Sentrale begreper vil være "fitness", altruisme, optimalitet, spillteori og evolusjonært stabile strategier.

Hva lærer du?

Gi kunnskap om moderne atferdsbiologi som vil være en forutsetning for en masteroppgave om emnet, og vil også kunne gi viktig kunnskap for studenter som går i fysiologisk, økologisk og evolusjonær retning eller ved andre fakulteteter som medisinere, psykologer og filosofer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Fordel med litt generell biologisk bakgrunn.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BIO4080, også noe overlapp mot BIO4090.

Undervisning

Forelesninger og kollokvier.

Eksamen

To skriftlige deleksamnener (hver på to timer).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester
til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.
For nærmere opplysninger, se http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er en fordel med litt generell biologisk bakgrunn. Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

BIO4081 ble gitt siste gang høsten 2007. Se BIO3081 – Adferdsbiologi 1 (videreført).

Undervisningsspråk

Norsk