Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en del av tilbudet i et master- eller doktorgradsstudium i toksikologi for studenter med interesse for problemstillinger innen økotoksikologi. Emnet følger etter grunnemnet i toksikologi (BIO4500) og vil bygge videre på kunnskap ervervet der. Emnet kan benyttes som del i det teoretiske grunnlaget for å bli EUROTOX-godkjent toksikolog.

Hva lærer du?

Emnet gir en fordypning innen akvatisk økotoksikologi. Temaer vil være bioakkumulering, trofisk transport av miljøgifter, kvantitative metoder inkludert multivariat statistikk og mekanistisk modellering, effekter av miljøgifter, noen spesifikke forurensningsproblemer og in vitro metoder. Målet er at studentene ved fullført emne skal ha oppdatert kunnskap innen de viktigste feltene av økotoksikologi.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4550 og BIO9550 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i økologi, kjemi, biokjemi og/eller fysiologi.

Det anbefales at studentene har BIO4500 – Generell toksikologi eller tilsvarende kurs fra andre steder. BIO4500 kan tas før BIO4550 I same semester. andre relevante kurs inkluderer KJM3700 – Miljøkjemi I (nedlagt) fra Kjemisk institutt.

Undervisning

Undervisningen gis i uke 46-50 og består i forelesninger, kollokvier, obligatoriske laboratorieøvelser og obligatoriske datalaboratorieøvelser.

I tillegg skal kandidatene skrive to 10-siders essay om utdelte temaer, og holde to 45 minutters forelesninger basert på disse.
Det vil i stor grad bli benyttet forskere fra eksterne institusjoner som forelesere innen sine spesialfelt. Deltagerne vil måtte sette seg inn i et utvalgt område og holde et kort innlegg om dette for resten av deltagerne.

Undervisningen vil gjennomføres av interne forelesere; kollokvieøvelser av hjelpelærere.

I emnet inngår også et to-dagers feltkurs. Feltkurset er
obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, 70% av avsluttende karakter). Essay med påfølgende forelesninger teller 15% hver av avsluttende karakter (til sammen 30%). Deltagelse ved laboratorieøvelser og godkjente laboratorierapporter innen fastlagt frist er en forutsetning for å få gå opp til avsluttende eksamen.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet blir undervist siste gang høsten 2017. Fra 2018 blir emnet delvis erstattet av BIOS9411 og BIOS9412

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)