Dette emnet er erstattet av IN9510 – Deltakende eksperimentell design.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet viderefører en tradisjon ved Ifi der brukere involveres i designprosessen, og trekker inn nye teknikker fra andre bruker-orienterte design-tradisjoner. Formålet med emnet er å gi studentene kunnskap om bruker-orientert design teoretisk og praktisk, gjennom bruk av eksperimentelle teknikker fra utvikling av IKT-baserte tjenester og systemer samt produktdesign (industridesign). Det legges vekt på å se IT som integrert i brukernes omgivelser og aktiviteter, og målet er å gi brukerne en bedre opplevelse av den aktiviteten teknologien inngår i (f.eks. museum, reise, arbeidsplass). I emnet inngår derfor diskusjon av de fysiske og materielle sidene ved IT, spesielt nye teknologiske muligheter for fysisk formgiving av IT og av digitale artefakter.

Hva lærer du?

Etter emnet skal studentene kunne redegjøre teoretisk for design i informatikk og for teknikker i bruker-orientert design av helhetlige informasjonsomgivelser.

Som del av emnet skal studentene gjennomføre et prosjekt der de planlegger og gjennomfører brukerorientert design slik at de:

  • utvikler en rik forståelse av brukskontekst og brukere
  • gjennomfører en prosess der gjensidig læring er et mål
  • behersker forskjellige teknikker for eksperimentering med designløsninger
  • behersker ulike teknikker for utforsking av tekniske og bruksmessige designmuligheter
  • diskuterer hvordan fysiske egenskaper ved et designforslag spiller inn på de teknologiske egenskapene (formale egenskaper, ergonomi og brukergrensesnitt) og omvendt.
  • demonstrerer designforslag for brukere, og analyserer og argumenterer for valg av perspektiv, materialer og form i løsningene.

In addition, each PhD student will be given an extended curriculum within the field/research area of the course. The syllabus must be approved by the lecturer so that the student can be admitted to the final exam.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF4260 – Menneske-maskin interaksjon (HCI) (nedlagt) og INF3270 – Information systems development in organizations (nedlagt)

Emnet kan med fordel tas sammen med INF5261 – Development of mobile information systems and services (nedlagt) og/eller INF5270 – Design av interaktive nettsteder (nedlagt) og vi ser gjerne studenter med annen relevant bakgrunn som f.eks. emner fra DIG-, TOOL- og ITSLP-programmene eller design/teknologi emner fra andre fakulteter

Overlappende emner

Undervisning

Forelesning 2 timer + 2 timer øvingsoppgave per uke.

Prosjektarbeidet inkluderer i tillegg feltstudier og eksperimenter i brukskontekst og i design-studio.

Eksamen

  • 50% skriftlig: prosjektrapport med individuell refleksjonsdel
  • 50% muntlig: prosjektpresentasjon og individuell eksaminasjon i pensum.

Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5721.

Annet

Merk at første forelesning er obligatorisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)