Dette emnet er nedlagt

HUMIT1760MN – Introduksjon til kognisjonsvitenskaper

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over kognisjonsvitenskapene og sammenhenger mellom dem. Med kognisjonesvitenskaper menes her psykologi, nevrovitenskap, språkvitenskap, logikk, informatikk og kunstig intelligens. Emnet vil spesielt ta for seg filosofiske spørsmål knyttet til mennesker og maskiner. Hva særpreger et menneske i forhold til en maskin? I hvilken grad kan modeller fra informatikk tjene til å beskrive menneskelig tenkning og bevissthet?

Hva lærer du?

Studenten skal kunne forklare for utenforstående hva som særpreger kognisjonsvitenskaper generelt og hvilke typer problemstillinger som oppstår i møtet mellom de ulike disiplinene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ex.phil. I tillegg kan det være en fordel å ha litt bakgrunn fra en av de kognitive vitenskapene (psykologi, lingvistikk, informatikk eller filosofi).

Undervisning

2 timer forelesning og to timer gruppe hver uke.

I løpet av kurset skal studenten gi to obligatoriske 15-minutters muntlige presentasjoner fra pensum der et skriftlig sammendrag av hver presentasjon én side) leveres til gruppelærer. Tema for presentasjonene velges fra en liste laget av gruppelærer. I tillegg skal studenten være opponent på en annens presentasjon to ganger. Studenten må få godkjent begge presentasjonene for å få lov til å gå opp til eksamen.

Eksamen


Skriftlig eksamen på 3 timer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Emnet vil tjene som en introduksjon for studenter som ikke er i programmet IT - språk, logikk, psykologi. Det vil spesielt egne seg for for studenter i programmene Filosofi, Informatikk, Språk og Psykologi.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Emnet erstattes av ITSLP1100 våren 2008.

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk