Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset inneholder utvalgte emner i optimering. Aktuelle temaer er: kombinatorisk optimering, lineær programmering (indrepunktsmetoder), ulineær optimering. Den vanligste varianten er kombinatorisk optimering der man dekker graf og nettverksoptimering og gir en innføring i polyedrisk kombinatorikk.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • kunne grunnleggende kombinatorisk optimering
  • kunne formulere praktiske problemer ved optimering og løse disse med optimeringssoftware
  • kunne utvikle algoritmer, både eksakte og approksimative
  • kunne grunnleggende teori for korteste vei, nettverk strøm og trær
  • forstå sammenheng mellom disse kombinatoriske problemene og lineær optimering
  • forstå teori for polyedre og polytoper

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF-MAT3370 – Lineær optimering (nedlagt) / INF-MAT4370 – Lineær optimering (nedlagt) /MOD233.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot INF350

Undervisning

2 timer forelesning hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig (4 timer) eksamen. Endelig eksamensform avgjøres når antall påmeldte studenter er klart. Obligatoriske oppgaver må være bestått fo å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Trond Steihaug.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF350.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dette emnet går for siste gang høsten 2012.

Fra høsten 2013 administreres emnet av Matematisk institutt, se MAT-INF4110 Matematisk optimering. Det kan være noen mindre endringer i innhold, se emnebeskrivelsene.

Eksamen

Hvert høstsemester, første gang høsten 2004

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)