KJM-MENA9130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg ikke-ideelle krystallstrukturer. Du lærer i hvilke former ikke-støkiometri forekommer i materialers nettverksstrukturer, hvordan strukturene omvandles mellom hverandre avhengig av tilstandsbetingelser, og hvilke følger det kan få for deres egenskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet kan du:

  • Forstå ikke-molekylære materialstrukturer ut fra translasjon- og rotasjonssymmetri, og analysere deres pakking, koordinasjon og nettverk.
  • identifisere ikke-støkiometri forårsaket av defekter av varierende dimensjonalitet: punkt, 1D, 2D, 3D, samt i modulerte strukturer hvor 3D gitterbeskrivelsen ikke er tilstrekkelig.
  • anvende likevekter mellom punktdefekter for å beskrive ikke-støkiometri og dens transport. Du kan bruke liknende termodynamiske redskaper for å beskrive dannelse av faste løsninger.
  • skissere og tolke flerkomponent fasediagrammer som inkluderer ikke-støkiometri og dannelse av faste løsninger, og forklare hvilke trekk som kjennetegner dem.
  • klassifisere faseoverganger i flere kategorier, med symmetri og ordensparametre inkludert der det er relevant. Du har en grunnleggende forståelse av Landauteori.
  • sette deg inn i vitenskapelig materiale og formidle kunnskapen på fagfellenivå muntlig eller skriftlig

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

MENA3001 – Funksjonelle materialer, KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester med 4 timer undervisning per uke. Undervisningen består av 30 timer forelesning og 30 timer gruppeundervisning.

I løpet av perioden skal du forberede en skriftlig eller muntlig presentasjon om et emne du velger i samråd med emneansvarlig. Det vil også være en faglig diskusjon med emneansvarlig og medstudenter i forbindelse med presentasjonen. Presentasjonsform bestemmes av veileder i begynnelsen av semesteret. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen (1 time) teller 100 %.

I tillegg skal du gi en skriftlig eller muntlig presentasjon med faglig diskusjon i etterkant. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-MENA5130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 22:19:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg til emnet.

Emnet gis ikke våren 2021.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk