Pensum/læringskrav

Lærebok

General, Organic, and Biochemistry

Joseph J. Topping ,  Danae Quirk Dorr ,  Katherine J. Denniston

ISBN: 9781259253393

McGraw-Hill Education - Europe

 

Eksamensrelevant pensum

•Kapittel 2-16 (- kap. 9) i læreboka
•En del mindre unntak; komplett pensumliste legges i Canvas
•Notat om analyseteknikker
•Alle forelesningsnotater er pensum
 

Læringsmål 

  • Ha kjennskap til atomenes elektronkonfigurasjon (orbitaler) som grunnlag for oppbygging av periodesystemet og hvordan man fra dette kan avlede ulike atomære egenskaper, som evnen til å danne ioner/salter og/eller molekyler der oktettregelen er oppfylt.
  • Tegne strukturmodeller for enkle molekyler og sammen med elektronegativitetsverdier forutsi tredimensjonal geometri, dipolmoment, samt intramolekylære og intermolekylære krefter.
  • For organiske molekyler kjenne til oppbygning, nomenklatur og isomerityper, inndeling i ulike stoffklasser basert på funksjonelle grupper med sine typiske reaksjoner, samt kunne vurdere løselighet i vann og koke- eller smeltepunkt.
  • Ha oversikt over de viktigste teknikkene for kvalitativ og kvantitativ kjemisk analyse og angi hvilken metode som er best egnet for en gitt problemstilling.
  • Kjenne hovedtypene av biologiske makromolekyler, inkludert deres oppbygning, struktur og funksjon.
  • Forstå betydningen av begreper som bindingsenergi, entalpi og entropi og hvordan de påvirker hvorvidt en kjemisk reaksjon forløper spontant eller ikke, samt angi faktorer som påvirker reaksjonshastighet (kinetikk).
  • Bruke støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan et kjemisk system vil reagere under ytre påvirkninger, og spesielt kjenne til ulike syre-base likevekter og bruke disse til å beregne pH i vannløsninger.
Publisert 13. aug. 2018 12:31 - Sist endret 21. aug. 2018 15:11