Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til sentrale temaer i kjemi og inkluderer en tilstrekkelig innføring i organisk kjemi for videre studier. Emnet inkluderer en praktisk del. Emnet inngår i studieprogrammet Biovitenskap. Studenter som har kjemi 2 bør vurdere å ta KJM1101 Generell kjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskap om atomenes elektronkonfigurasjon (orbitaler), redokskjemi, termodynamiske begreper som bindingsenergi, entalpi og entropi, samt faktorer som påvirker reaksjonshastigheten (kinetikk).

 • kan du tegne strukturmodeller for enkle molekyler og bruke støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan et kjemisk system vil reagere under ytre påvirkninger og spesielt kjenne til ulike syre-base likevekter og bruke disse til å beregne pH i vannløsninger.

 • har du kjennskap til organiske molekylers oppbygning, nomenklatur og isomerityper, inndeling i ulike stoffklasser basert på funksjonelle grupper med sine typiske reaksjoner, samt kunnskap til å vurdere løselighet, koke- og/eller smeltepunkt.

 • kjenner du til de viktigste teknikkene for kvalitativ og kvantitativ kjemisk analyse og du kan angi hvilken metode som er best egnet for en gitt problemstilling.

 • kan du gjennomføre enkle laboratorieforsøk som tillagning av løsninger, veiing, nøyaktig pipettering og innstilling av pH, samt vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal, inklusiv innsikt i HMS-aspekter knyttet til kjemikalier og laboratorierutiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1002:

Anbefalte forkunnskaper

Minimum kjemi 1 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Det er 28 timer forelesninger, 52 timer gruppeundervisning inkludert regneøvelser og et obligatorisk laboratoriekurs som omfatter 4 praktiske øvelser (til sammen 16 timer) med rapportskriving. Det vil i tillegg være to obligatoriske oppgaveinnleveringer i løpet av semesteret.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført og alle rapporter være godkjent.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, til prelabene og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1002:

 • HMS0503 - Laboratoriesikkerhet
 • HMS0505 - El-sikkerhet

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1002.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen  (4 timer) teller 100 %.

Godkjent laboratoriekurs (alle oppgaver er utført og alle rapporter er godkjent) er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk