KJM1002 – Innføring i kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til sentrale temaer i kjemi og inneholder en innføring i organisk kjemi som gir grunnlag for videre studier, samt praktisk laboratorieopplæring. Emnet inngår i studieprogrammet Biovitenskap (bachelor). Studenter som har kjemi 2 fra videregående skole bør vurdere å ta KJM1101 Generell kjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskap om atomenes elektronkonfigurasjon (orbitaler), redokskjemi, termodynamiske begreper som bindingsenergi, entalpi og entropi, samt faktorer som påvirker reaksjonshastigheten (kinetikk).
 • kan du tegne strukturmodeller for enkle molekyler og bruke støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan et kjemisk system vil reagere under ytre påvirkninger og spesielt kjenne til ulike syre-base likevekter og bruke disse til å beregne pH i vannløsninger.
 • har du kjennskap til organiske molekylers oppbygning, nomenklatur og isomerityper, inndeling i ulike stoffklasser basert på funksjonelle grupper med sine typiske reaksjoner, samt kunnskap til å vurdere løselighet, koke- og/eller smeltepunkt.
 • kjenner du til de viktigste teknikkene for kvalitativ og kvantitativ kjemisk analyse og du kan angi hvilken metode som er best egnet for en gitt problemstilling.
 • kan du gjennomføre enkle laboratorieforsøk slik som preparering av løsninger, veiing, nøyaktig pipettering og innstilling av pH, samt vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal, inklusiv innsikt i HMS-aspekter knyttet til kjemikalier og laboratorierutiner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1002:

Minimum Kjemi 1 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over et helt semester og består av:

 • 28 timer forelesninger
 • 52 timer gruppeundervisning, inkludert regneøvelser
 • Et obligatorisk laboratoriekurs som omfatter 4 praktiske øvelser (til sammen 16 timer), inkludert rapportskriving
 • To obligatoriske oppgaveinnleveringer

De to innleveringene og laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført, og alle rapporter være godkjent.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, til pre-labene og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM1002:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 og HMS0505 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1002.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2022 01:23:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk