Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Grunnleggende fysiske forhold i atmosfæren. Atmosfærens sammensetning, globale sykluser og levetider til kjemiske forbindelser. Atmosfærisk fotokjemi og kjemisk kinetikk. Stratosfærens kjemi. Troposfærens kjemi. Atmosfærens vannfasekjemi. Egenskaper til atmosfæriske aerosoler.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenter i kjemi og tilgrensende fagområder en innføring atmosfærens fysiske og kjemiske forhold og gjøre dem i stand til å vurdere hvordan utslipp fordeles og nedbrytes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 30 timer kollokvier/regneøvelser samt 3 større oppgavebesvarelser der kjemisk prosessmodellering vil inngå. Innleverte oppgavebesvarelser er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. Det gis karakterer på de obligatoriske innleveringene. Vektlegging for de to delene ved beregning av totalkarakter er 50% på hver. Bokstavkarakter.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gis ikke inntil videre.

Eksamen

Emnet gis ikke inntil videre.

Undervisningsspråk

Engelsk hvis engelsk-talende studenter ber om det, ellers norsk.