Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er et mål å sikre at studenter på instrumentlaboratorier har et godt og trygt læringsmiljø. Bruk av strøm og elektrisk utstyr medfører en viss risiko. For å jobbe trygt er det viktig å ha litt kunnskap om strøm og spenning samt kjennskap til faremomenter og forholdsregler ved bruk av elektriske instrumenter og apparater i laboratoriet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet  vil du ha kunnskap om:

  • Rutiner og prosedyrer for arbeid på instrumentlaboratorier.
  • Roller og ansvar.
  • Sikker bruk av elektriske instrumenter og apparater.
  • Noen viktige elektriske begreper som: Statisk elektrisitet, høyspenning, lavspenning, galvanisk skille (skilletransformator), dobbeltisolering, faste anlegg og jordingssystem.
  • Forebygging av skader og ulykker.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emne må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MNHMS0015ES:

Overlappende emner

Emnet overlapper med  HMS0505 – El-sikkerhet.

Undervisning

Emnet gis som 1 forelesning á 45 minutter i begynnelsen av hvert semester. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Emnet bruker Fronter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen og det blir gjort fremmøteregistrering. Sykdom eller annen gyldig grunn må dokumenteres med legeerklæring eller annen tilsvarende dokumentasjon. Legeerklæringer kan leveres til MN-studieinfo i åpningstiden eller sendes per post til MN-studieinfo. Husk å skrive hvilket emne og hvilken dato legeerklæringen gjelder for.

Alle studenter som har vært borte fra undervisningen må ta emnet neste gang det undervises (i begynnelsen av påfølgende semester).

Studenter som ikke har bestått MNHMS0015ES – Innføring i el-sikkerhet (nedlagt) vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis emnet er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt, se infomasjon om nye HMS-emner og overgangen mellom gamle og nye emner.

Eksamen

Siste eksamen i emnet våren 2015

Undervisningsspråk

For bachelorstudenter: Norsk

For masterstudenter og utvekslingsstudenter: Engelsk

Kontakt

MN-studieinfo