Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring til teorier og begreper om ledelse i helsetjenesten, inkludert teorier om begreper om organisasjoner. Undervisningen består i en blanding av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og ekskursjoner.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • beskrive oppbygningen og styringen av helsetjenesten
 • forklare grunnleggende begreper og teorier om ledelse
 • gjøre rede for forhold som påvirker medarbeideres motivasjon
 • forklare prinsipper innen selvledelse
 • gjøre rede for forhold som innvirker på hvordan arbeidsgrupper/team fungerer
 • forklare styrker og svakheter ved ulike organisasjonstyper
 • gjøre rede for formelle og uformelle trekk ved organisasjoner
 • forklare prinsipper for koordinering av oppgaver
 • forklare for hva som menes med strategisk planlegging
 • kjenne forhold som er av betydning for innovasjon i organisasjoner
 • forklare årsaker til motstand mot endring og prinsipper innen ledelse av endringsprosesser
 • gjøre rede for ulike tilnærminger til håndtering av konflikter

Ferdigheter

 • lede og motivere medarbeidere og kunne samarbeide og samhandle på tvers av profesjoner og tjenestenivåer
 • foreta strategiske vurderinger
 • lede utviklings- og omstillingsprosesser i helsetjenesten
 • anvende sentrale ledelsesverktøy
 • analysere og vurdere organisatoriske spørsmål i helsevesenet

Generell kompetanse

 • reflektere over egne personlige forutsetninger for ledelse, og egne styrker og svakheter som leder i ulike situasjoner
 • reflektere over forutsetninger for ledelse og styring i helsesektoren
 • identifisere og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til styring og ledelse i helsesektoren, herunder målkonflikter i organisasjoner

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Det brukes et variert spektrum av undervisningsmetoder som forelesninger, gruppeoppgaver og rollespill, øvelser og ekskursjoner til helseinstitusjoner og helseforvaltning.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk